1. Introduktion

1.1 Vi åtar oss att säkerställa integriteten vad gäller besökare på vår webbsida.

1.2 Policyn gäller där vi agerar som datakontrollant vad gäller personuppgifter för besökare av vår webbsida; med andra ord där vi avgör syfte och sätt vad gäller hantering av personuppgifter.

1.3 Vi använder cookies på vår webbsida. Såtillvida dessa cookies inte är helt nödvändiga för tillhandahållande av vår webbsida, kommer vi fråga om ditt medgivande att använda våra cookies första gången du besöker vår webbsida.

1.4 Vår webbsida inkorporerar kontroll över integritet vilken påverkar hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Genom att använda kontroller för integritet, kan du specificera om du önskar motta kommunikation angående direkt marknadsföring och begränsa publicering av din information.

1.5 I denna policy refererar ”vi”, ”oss” och ”vår” till Scaletronic ApS. För mer information om oss, se Avsnitt 13

2. Hur vi använder dina personuppgifter

3.1 I denna Avsnitt 3 har vi angivit:

(a) de generella kategorierna för personuppgifter som vi kan behandla;
(b) [I händelse av personuppgifter som vi inte erhöll direkt från dig, källan och specifika kategorier för de uppgifterna]

(c) Syftet till varför vi kan komma behandla personuppgifter; och
(d) Rättslig basis till behandling.

3.2 Vi kan behandla uppgifter angående ditt användande av vår webbsida och våra tjänster. Användardata kan innefatta din IP-adress, geografisk position, typ av webbläsare och version, operativsystem, referenskälla, tid för vistelse, sidläsningar, och navigeringsvägar på webbsidan, såväl som information angående timing, frekvens och mönster angående ditt användande av tjänst. Källa och användardata är vårt system för analytisk spårbarhet. Dessa användardata kan behandlas för syftet att analysera användande av webbsida och tjänster. Den rättsliga basis för behandling är medgivande ELLER befogade intressen, nämligen bevakning och förbättring av webbsida samt tjänster.

3.3 Vi kan behandla dina kontouppgifter. Kontouppgifterna kan innefatta ditt namn och din e-postadress. Källan till kontouppgifter är du eller din anställda. Kontouppgifter kan behandlas för syftet att hantera vår webbsida, tillhandahålla tjänster, försäkra säkerheten på vår webbsida och våra tjänster, upprätthålla säkerhetskopior på våra databaser samt kommunikation med dig. Den rättsliga basis för behandling är vårt befogade intresse, nämligen rätt administration av vår webbsida och vårt företag.

3.4 Vi kan behandla din information inklusive din personliga profil på vår webbsida. Profiluppgifter kan innefatta ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, profilbilder, kön, samt födelsedatum. Profiluppgifter kan behandlas för syftet att möjliggöra och bevaka ditt användande av vår webbsida samt våra tjänster. Den rättsliga basis är vårt befogade intresse, nämligen rätt administration av vår webbsida och vårt företag.

3.5 Vi kan behandla information du lägger upp för publicering på vår webbsida genom våra tjänster. Publiceringsuppgifter kan behandlas för syftet att möjliggöra sådan publicering och administration av vår webbsida samt tjänster. Den rättsliga basis för denna behandling är medgivande.

3.6 Vi kan behandla information alla förfrågningar du skickar in till oss angående gods och/eller tjänster. Förfrågningsuppgifter kan behandlas för syftet att erbjuda, marknadsföra och sälja relevant gods och/eller tjänster till dig. Den rättsliga basis för denna behandling är medgivande.

3.7 Vi kan behandla information relaterat till våra kundrelationer, inklusive kundkontaktuppgifter. Uppfifter angående kundrelationer kan innefatta ditt namn, din arbetsgivare, din tjänstgöringstitel eller roll, dina kontaktuppgifter och information i kommunikation mellan oss och dig eller din arbetsgivare. Källan till uppgifter om kundrelationer är du eller din arbetsgivare. Uppgifter om kundrelationer kan behandlas för syftet att hantera vår relation med kunder, kommunikation med kunder, ha protokoll på denna kommunikation samt marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder. Den rättsliga basis för behandling är medgivande ELLER befogade intressen, nämligen rätt hantering av kundrelationer.

3.8 Vi kan behandla information relaterad till transaktioner, inklusive inköp av gods och tjänster, vilka du lägger till oss och/eller via vår webbsida. Transaktionsuppgifter kan innefatta dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter, och transaktionsuppgifter. Transaktionsuppgifter kan behandlas för syftet att tillhandahålla det inköpta godset och tjänsterna och för att hålla ett riktigt register över dessa transaktioner. Den rättsliga basis för hantering är verkställande av kontrakt mellan dig och oss och/eller vidta åtgärd, på din begäran, för att ingå sådant kontrakt och våra befogade intressen, nämligen rätt administration av vår webbsida samt vårt företag.

3.9 Vi kan behandla information som du tillhandahåller oss för syftet att prenumerera på våra meddelanden via e-post och/eller nyhetsbrev. Den rättsliga basis för hantering är medgivande.

3.10 Vi kan behandla information i eller relaterad till all kommunikation som du skickar till oss. Korrespondensuppgifter kan innefatta innehåll i kommunikation och metadata associerad med kommunikationen. Vår webbsida kommer generera metadata associerad med genomför kommunikation genom användande av webbsidans kontaktformulär. Korrespondensuppgifter kan behandlas för syftet att kommunicera med dig och för att hålla ett register. Den rättsliga basis för denna behandling är vårt befogade intresse, nämligen rätt administration av vår webbsida och vårt företag samt kommunikation med användare.

3.11 Vi kan behandla alla dina personuppgifter identifierade i denna policy där det är nödvändigt att etablerande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, vore det i domstol eller in administrativ eller utom domstol procedur. Den rättsliga basis för denna behandling är vårt befogade intresse, nämligen skyddande och försäkrandet av våra lagliga rättigheter, dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

3.12  Vi kan behandla alla dina personuppgifter identifierade i denna policy där det är nödvändigt i syftet att få eller bibehålla täckning av försäkring, hanteringsrisk, eller få professionellt råd. Den rättsliga basis för denna behandling är vårt befogade intresse, nämligen rätt skydd av vårt företag mot risk.

3.13 Utöver de specifika syften där vi kan behandla dina personuppgifter angivna i avsnitt 3, kan vi också behandla alla dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för uppfyllelse av rättslig skyldighet vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen gällande annan person.

3.14 Vänligen tillhandahåll inte annan persons personuppgifter till oss, om inte vi uppmanar dig att göra detta.

4. Tillhandahålla dina personuppgifter till andra

4.1 Vi kan avslöja dina personuppgifter till alla medlemmar i vår grupp av företag (detta betyder våra dotterbolag, våra förvaltningsbolag med dess dotterbolag) såtillvida det är rimligen nödvändigt för syftet, och på den rättsliga basis angiven i vår policy.

4.2 Vi kan avslöja dina personuppgifter för våra försäkringsbolag och/eller professionella rådgivare såtillvida det är rimligen nödvändigt för syftet att införskaffa eller upprätthålla täckning av försäkring, hanteringsrisker, får professionellt råd, eller etablering, uppfyllelse eller försvar av lagliga anspråk, oavsett om det är i domstol eller i en administrativ eller utanför domstol procedur.

4.3 Finansiella transaktioner relaterade till vår webbsida och tjänster hanteras av vår tillhandahållare för betalningstjänst, Stripe. Vi kommer dela transaktionsuppgifter med vår tillhandahållare av betalningstjänst i syfte att behandla din betalning, återbetalning av sådana betalningar och hantering av reklamation samt frågor relaterade till sådana betalningar och återbetalningar. Du kan motta information angående tillhandahållare av betalningstjänst med integritetspolicy på https://stripe.com/us/privacy.

4.5 Vi kan avslöja dina uppgifter angående förfrågan till en eller flera av de tredjeparts leverantörer av gods och tjänster identifierade på vår webbsida för syftet att möjliggöra för dem att kontakta dig så att de kan erbjuda, marknadsföra och sälja relevant gods/och eller tjänster till dig; och då de kontaktar dig kommer varje tredjepart ge dig en kopia på sin egen integritetspolicy, vilken kommer styra den tredjepartens användande av dina personuppgifter.

4.6 Utöver de specifika avslöjande av personuppgifter angivna i avsnitt 4, kan vi avslöja dina personuppgifter där sådant avslöjande är nödvändigt för efterlevnad av rättsligt uppfyllande vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller andra personer vitala intressen. Vi kan även avslöja dina personuppgifter där sådant avslöjande är nödvändigt för etablering, uppfyllelse eller försvar av lagliga anspråk, oavsett om det är i domstol eller i en administrativ eller utanför domstol procedur.

5. Internationell överföring av dina personuppgifter

5.1 I denna avsnitt 5 tillhandahåller vi information angående omständigheter där dina personuppgifter kan överföras till länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA).

5.4 Vi har distributörer och leverantörer i Australien, Ryssland, Förenade Arabemiraten och USA. Europeiska Kommissionen har tagit ett ”lämplighetsbeslut” med anledning av dataskyddslagar i alla dessa länder. Överföring till var och ett av dessa länder kommer skyddas av lämpliga säkerheter, nämligen användandet av standard dataskyddsklausuler antagna eller godkända av Europeiska Kommissionen.

5.5 Du bekräftar att personuppgifter vilka du skickar in för publicering via vår webbsida och våra tjänster kan vara tillgängliga, via Internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra användande (eller missbruk) av sådana personuppgifter av andra.

6. Behålla eller ta bort personuppgifter

6.1 Denna avsnitt 6 anger vår policy angående behållande av uppgifter och procedurer vilka är designa för att bistå försäkra att vi fogar oss till våra rättsliga anspråk relaterade till behållande och borttagande av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter vilka vi behandlar oavsett ändamål får inte lagras behållas längre än vad som är nödvändigt för det ändamålen eller dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:

(a) Information du skickar via denna webbsida kommer att behållas minst 30 dagar efter inskickat datum.

6.4 I vissa fall är det inte möjligt för oss att i förväg ange de perioder under vilka dina personuppgifter kommer att sparas. I sådana fall bestämmer vi tiden för behållande enligt följande kriterier:

(a) perioden för behållande av personuppgifter kommer att avgöras från fall till fall.

6.5 Oavsett de övriga bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter om sådant behållande är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons vitala intressen.

7. Ändringar

7.1 Vi kan komma uppdatera denna policy över tid genom att publicera en ny version på vår webbsida.

7.2 Du bör kontrollera den här sidan ibland för att säkerställa att du är nöjd med alla ändringar av denna policy.

7.3 Vi kommer att meddela dig om betydande ändringar av denna policy via e-post.

8. Dina rättigheter

8.1 I detta avsnitt 8 har vi sammanfattat de rättigheter du har enligt dataskyddslagen. En del av rättigheterna är komplicerade och alla detaljer har inte inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och riktlinjer från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring angående dessa rättigheter.

8.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagen är:

(a) rätten till tillgång,

(b) rätten till rättelse,

(c) rätten till radering,

(d) rätten att begränsa behandling;

(e) rätten att invända mot behandling,

(f) rätten till dataportabilitet,

(g) rätten att klaga till en tillsynsmyndighet, och

(h) rätten att återkalla samtycke.

8.3 Du har rätt till bekräftelse huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och där vi gör så, tillgång till personuppgifterna, tillsammans med ytterligare viss information. Den ytterligare informationen innehåller detaljer angående syftet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och mottagarna av personuppgifterna. Tillhandahållande av andras rättigheter och friheter påverkas inte, vi kommer att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter. Det första exemplaret kommer att tillhandahållas gratis, men ytterligare kopior kan bli föremål avgift inom rimlig gräns.

8.4 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, och med hänsyn till syftet med behandlingen, att få ofullständiga personuppgifter om dig slutförda.

8.5 Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter innefattar: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar samtycke till behandling där samtycke för behandling gäller; du motsätter dig behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen är för direkt marknadsföringsändamål; och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen innefattar där behandling är nödvändig: för att utöva rätten till yttrandefrihet och frihet till information; för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: du bestrider korrektheten i personuppgifterna; behandlingen är olaglig men du är emot radering; vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen av den invändningen. Om behandlingen har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta lagra dina personuppgifter. Vi kommer dock endast att behandla det på annat sätt: med ditt samtycke; för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person; eller av skäl relaterat till stort allmänintresse.

8.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som rör din specifika situation, men endast i utsträckning att den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförs i allmänintresse eller utövandet av någon officiell befogenhet som överlåtits till oss; eller syftet med de berättigade intressen som vi eller en tredjepart eftersträvar. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med att behandla den personliga informationen såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen är för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

8.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål (inklusive profilering för direkt marknadsföringsändamål). Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som relaterar till din specifika situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av skäl av allmänintresse.

8.10 I mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är den:

(a) samtycke, eller

(b) att behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett kontrakt,

och sådan behandling utförs automatiskt, du har rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligen använt format som kan läsas av maskin. Denna rättighet gäller dock inte där den skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

8.11 Om du anser att vår behandling av din personliga information strider mot dataskyddslagen har du laglig rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskyddet. Du kan göra det i EU-landet där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

8.12 I den utsträckning som den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information är samtycke, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallande påverkar inte legitimiteten av behandlingen före återkallandet.

8.13 Du kan utöva alla dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter genom ett skriftligt meddelande till oss, utöver de andra metoder specificerade i detta avsnitt 8.

9. Angående cookies

9.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) vilken skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

9.2 Cookies kan vara antingen ”persistent” (beständig) cookies eller ”session” -cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig fram till dess inställda utgångsdatum, såvida det inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en session-cookie å andra sidan, kommer att upphöra att gälla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

9.3 Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till den information som lagras i och erhålls från cookies.

10. Cookies som vi använder

10.1 Vi använder cookies för följande ändamål:

(a) autentisering – vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på våra webbsidor.

(b) status – vi använder cookies för att avgöra om du är inloggad på vår webbplats.

(c) personalisering – vi använder cookies för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa webbsidan åt dig.

(d) säkerhet – vi använder cookies som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter, och för att skydda vår webbplats samt tjänster i allmänhet.

(e) reklam – vi använder cookies som hjälp för oss att visa annonser relevanta för dig.

(f) analys – vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbsida samt tjänster.

(g) cookie samtycke – vi använder cookies för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av cookies på ett mer generellt vis.

11. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

11.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbsida.

11.2 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbsida. Google Analytics samlar in information om webbsidans användning med hjälp av cookies. Informationen som samlas in relaterad till vår webbsida används för att skapa rapporter om användningen av vår webbsida. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/.

12. Hantera cookies

12.1 De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera cookies och låter dig ta bort cookies. Metoderna för detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och ta bort cookies via dessa länkar:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbsidor.

12.3 Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbsida.

13. Våra uppgifter

13.1 Denna webbsida ägs och drivs av Scaletronic ApS.

13.2 Vi är registrerade i Danmark under registreringsnummer 38535625 och vårt säte finns på Meterbuen 6, 2740 Skovlunde, Danmark.

13.3 Vår huvudsakliga verksamhet finns på Meterbuen 6, 2740 Skovlunde, Danmark.

13.4 Du kan kontakta oss:

(a) per post, till postadressen som angivits ovan,

(b) med hjälp av vårt formulär på webbsida;

(c) per telefon, på kontaktnumret som publiceras på vår webbsida.

(d) via e-post med den e-postadress som publiceras på vår webbsida.

14. Kontakt

14.1 Vår dataskyddsombud kan kontaktas på: info@scaletronic.dk